logo galleria burgas
Официални правила на играта „Време за обувки“

Официални правила на играта „Време за обувки“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„Време за обувки“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Време за обувки" на Марково Тепе Мол.

1.                  Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Време за обувки" („Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

 

2.                  Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

 

3.                  Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда от 11:00ч. на 15.01.2018 г. до 19:00ч. на 21.01.2018 г. или до изчерпване на наградите. За да е валидна регистрацията за участие, тя трябва да е извършена в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

4.                  Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5.                  Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в някой от дните от периода, посочен в т. 3.1., е закупил стоки обувки от някой от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката/покупките му следва да е/са на стойност не по-малка от 50 (петдесет) лева. Покупките на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева могат да бъдат доказани с не повече от 2 /два/ касови бона, които следва да бъдат издадени: (i) от търговски обекти на територията на Търговския център, (ii) в периода на Играта, и (iii) да се отнасят за покупка на обувки.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва в томбола за печалба на една от посочените в т. 6 награди.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да участва в томбола за печалба на наградите по т. 6 по-долу. Правото да се участва в томболата ще се упражнява в промокът, намиращ се в Търговския център като срещу представяне на касов/и бон/ове, отговарящи на изискванията по т. 5.1. по-горе, от страна на участник, на последния веднага ще се дава възможност да изтегли на случаен принцип талон и да провери дали печели награда.

След като Участник е участвал с даден/и касов/и бон/ове веднъж, то той не може да участва със същите повторно.

5.4.     Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Време за обувки“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

6.                  Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора и са следните:

10 броя гифт карти, на стойност 30 лева, предоставени от обекти, участващи в промоцията.

6.2. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.3. Наградите се предоставят на Участниците срещу предоставяне на касов/и бон/ове.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

7.                   Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

7.1. Всеки Участник, чрез подаване на талон за участие, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни.

7.2. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, снимки, видеозаписи други изображения или сходни материали, отнасящи се до Участниците и/или участието им в Играта. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

7.3. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

8.                   Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. 

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9.                   Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите.

10.               Спорове

10.1.              Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.