logo galleria burgas
Август – месец на късмета в Мол Марково тепе!

Август – месец на късмета в Мол Марково тепе!

"Август – месец на късмета" в Мол Марково Тепе пристига с много награди!

Всеки уикенд през август клиентите на мола, направили покупки в рамките на конкретния ден на стойност минимум 50 лева, събрана от максимум 2 касови бележки, ще имат право да завъртят късметлийското колело и ще получат награда. Те ще могат да попълнят и талон за участие в томбола за голямата награда - уикенд за двама в хотел „Арте СПА & Парк“ във Велинград!

През всеки от дните 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 август, в промоционалния кът на партер в Мол Марково Тепе, в периода 11:00 - 20:00 часа, ще бъдат разположени колело на късмета, както и урна за пускане на талони. Наградите ще се предоставят от промоционален екип непосредствено след завъртането на колелото.

Какво се иска от вас ли? Много просто – да си напазарувате, да завъртите колелото и да попълните талон за участие в томболата за голямата награда.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„Месец на късмета“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Месец на късмета" на Марково Тепе Мол.

1.                  Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Месец на късмета" („Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

 

2.                  Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

 

3.                  Продължителност на провеждане на играта.

3.1. Играта ще се провежда по време на всеки уикенд от м. август 2017 г., а именно: 05.08.2017 г. и 06.08.2017 г.; 12.08.2017 г. и 13.08.2017 г.; 19.08.2017 г. и 20.08.2017 г.; 26.08.2017 г. и 27.08.2017 г., с оглед на което началото на Играта е в 11:00 ч. на 05.08.2017 г., а краят – в 20:00 ч. на 27.08.2017 г., когато ще бъде определен печелившият в играта за Голямата награда, дефинирана в т. 6.1.2. по-долу. Организаторът си запазва правото да преустанови играта с колелото на късмета при изчерпване на количествата на предметните награди, изброени в т. 6.1.1.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участника, който ще спечели Голямата награда, определена в т. 6.1.2.

 

4.                  Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички физически лица над 18-годишна възраст с местоживеене или временно местопребиваване на територията на Република България, с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители и да са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“).

 

5.                  Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в някой от дните, посочени в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката/покупките му следва да е/са на стойност не по-малка от 50 (петдесет) лева и да са направени в деня, в който лицето е заявило желание за участие в Играта. Покупките на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева могат да бъдат доказани с не повече от 2 /два/ касови бона, които следва да бъдат издадени: (i) от търговски обекти на територията на Търговския център, (ii) в същия ден, в който лицето заявява желанието си за участие, и (iii) да не се отнасят за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да спечели предметна награда от колелото на късмета, предоставено от Организатора за целите на провеждане на Играта, поставено на видно място в Търговския център и оперирано с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора. Освен това всяко лице, отговарящо на настоящите условия, ще може и да попълни и подаде талон за участие в томболата за Голямата награда, определена в т. 6.1.2.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви, пред промоционалния екип на Организатора, желанието си да участва за награда от колелото на късмета, върху което в различни наградни сектори са индикирани всички или част от наградите, изброени в т. 6.1.1. След представянето на касов/и бон/ове пред промоционалния екип на Организатора на участника се предоставя право да завърти колелото на късмета и да получи наградата, маркирана в съответния сектор, на който се е спряло то. Предоставеният/ите касов/и бон/ове се маркират от представител на Организатора и не могат да бъдат използвани повторно за участие в играта с колелото на късмета.

5.4. УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА: Всеки от Участниците има право да вземе участие и в томболата за Голямата награда, определена в т. 6.1.2 по-долу, като попълни талон за участие. Талоните за участие ще се предоставят на разположение на Участниците в близост до урната за събирането им и колелото на късмета, след представяне на касов/ите бон/ове за покупка/и на минималната стойност по т. 5.1.1., извършена в деня на подаване на талоните, като съответният/ите касов/и бон/ове ще бъдат маркирани от промоционалния екип на Организатора. За да заяви участието си в томболата за голямата награда, Участникът следва да попълни такъв талон за участие със следната информация на обозначените за това места:

5.4.1.1.  Три имена /име, презиме и фамилия/;

5.4.1.2.  Град;

5.4.1.3.  Мобилен телефон;

5.4.1.4.  E-mail;

5.4.1.5.  Възраст;

5.4.2.        Участникът е длъжен до приключването на Играта да пази касовия/ите бон/ове за покупката/покупките, с който/които е участвал в играта, като в случай че спечели Голямата награда, следва да представи касовия/ите си бон/ове на Организатора.

5.4.3.        ИЗТЕГЛЯНЕ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА: Участникът, който спечели Голямата награда, дефинирана в т. 6.1.2. по-долу, ще бъде определен на случаен принцип, чрез разиграване на томбола измежду всички лица, които са подали талони за участие в томболата за Голямата награда. Тегленето на Голямата награда ще бъде извършено публично от Организатора на 27.08.2017 г. в 20:00 ч. Изтегленият печеливш Участник ще бъде уведомен от Организатора за спечелването на Голямата награда на координатите, посочени на подадения талон за участие, и следва да се яви пред Организатора да получи наградата си в срок до 10.09.2017 г. и да я използва след уговорка с лицето, предоставящо Голямата награда, в срока ѝ на валидност.

5.4.4.        В случай че изтегленият за спечелването на Голямата награда Участник не отговаря на правилата на Играта или не се яви да получи Голямата награда в определения срок, Организаторът има право да го дисквалифицира и да определи нов печеливш участник.

5.4.5.        Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Месец на късмета“, както и да подаде неограничен брой талони за участие за спечелването на Голямата награда, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

 

6.                  Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора и са следните:

6.1.1.        Предметните награди, които могат да бъдат спечелени при участие в играта с колелото на късмета, са на обща стойност 4800  лв. с ДДС и се изразяват в:  

-          Антистрес топки – 700 (седемстотин) броя;

-          Надуваеми топки – 500 (петстотин) броя;

-          Фризби – 500 (петстотин) броя;

-          Огледала – 500 (петстотин) броя;

-          Универсален разклонител – 65 (шестдесет и пет) броя;

-          Термочаша – 65 (шестдесет и пет) броя;

-          Външна батерия – 90 (деветдесет) броя;

-          Мишки – 50 (петдесет) броя.

6.1.2.        Голяма награда: 1 бр. уикенд за двама в хотел Арте Спа & Парк, гр. Велинград с валидност до 01.05.2018 г., на стойност от 500 лв.  в двойна стая, на база закуска и вечеря и спа пакет (ползване на Spa център - вътрешен минерален басейн, детски вътрешен минерален басейн, джакузита, билкова сауна, финландска сауна, солна стая, инфрачервена сауна, арома парна баня, хамам, басейн Ротонда, приключенски душове, зона за релакс, фитнес зала; интернет, паркинг, такси, застраховки и 9% ДДС), като датите на използването му подлежат на допълнително съгласуване с хотела.

6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора. За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, технически характеристики и други специфични характерни черти на стоката са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули, извън определените от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Наградите се предоставят на Участниците срещу предоставяне на касов/и бон/ове и подписване на протоколи за получените награди.

 

7.                   Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

7.1. Всеки Участник, чрез подаване на талон за участие, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни.

7.2. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, снимки, видеозаписи други изображения или сходни материали, отнасящи се до Участниците и/или участието им в Играта. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

7.3. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

 

8.                   Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

9.                   Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за предсрочно прекратяване на Играта поради изчерпване на наградите.

9.4. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи каквато и да било отговорност за отношенията между Участника, спечелил Голямата награда, и Арте Спа & Парк, гр. Велинград („Хотела“), включително Организаторът не отговаря в случай на пълен или частичен отказ на Хотела да предостави услугата, представляваща Голямата награда, включително и отказ да я предостави в избрано от Участника времe, както и в случай че Участникът не е задоволен от качеството на услугата, предоставена му от Хотела, както и не отговаря за всякакви други претенции, които печелившият Участник би могъл да има във връзка с използването на Голямата награда, включително и за каквито и да било вреди (имуществени и/или неимуществени), претърпени от Участника по време на престоя му в Хотела. Печелившият участник следва да отправя всички подобни възражения и спорове пред управата на Хотела.

 

10.               Спорове

10.1.              Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.