logo galleria burgas
От Мол Марково Tепе купи и награда спечели!

От Мол Марково Tепе купи и награда спечели!

Уважаеми приятели,

Играта продължава! Като всяка игра, и тази е забавна, купонджийска и… печеливша. Сигурни сме, че настроението ще е на макс, а тези, които приемат предизвикателството да провокират късмета си, със сигурност ще се забавляват много.

Какво се иска от вас ли? Много просто – да си напазарувате и след това да се щракнете. Това е. От днес до 6 август 2017 година тези от вас, които си направят покупка от Мол Марково Тепе и си направят маниашко селфи или снимка с нея, имат реалния шанс всяка седмица да спечелят страхотна награда: https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ 

Ето и

ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„От Мол Марково Tепе купи и награда спечели!“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „От Мол Марково Tепе купи и награда спечели!" на Марково Тепе Мол.

I.             Организатор на кампанията

Организатор на играта „От Мол Марково Tепе купи и награда спечели!" („Играта") е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/

II.           Територия, на която се провежда играта:

Играта се провежда на територията на Марково Тепе Мол, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“).

III.          Продължителност

Играта се провежда в периода от 13:00 часа на 15 май до 20:00 часа на 6 юни 2017 г. (23 календарни дни), без прекъсване, но в няколко отделни етапа, съобразно описаното по-долу.

Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Играта по своя преценка като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на Фейсбук страницата на Търговския център.

След приключване на Играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

Играта се провежда в няколко отделни издания/етапи (седемдневни – от понеделник до понеделник, като по преценка на Организатора даден етап може да бъде с по-кратка или с по-дълга продължителност, като при всички случаи първият етап от Играта започва на 15.05.2017 г., а последният приключва в 0:00 ч. на 07.08.2017 г.). Всеки етап от Играта ще започва с публикуването от страна на Организатора на информация за Наградата/Наградите (по-долу за краткост „Наградата“) за съответния етап, информация за продължителността на последния (крайна дата) и кратки указания за участие. Организаторът ще предоставя нови Награди за всеки отделен етап от Играта, в томболата, за които Организаторът ще включи само тези Участници, които са изпълнили условията по т. V по отношение на публикацията за съответния етап. Всеки отделен етап на Играта ще приключва с публикуването от страна на Организатора на информация за началото и продължителността на новия етап от Играта и новата Награда. В томболата за съответната Награда ще бъдат включени само Участниците, които в рамките на етапа, за който е била обявена Наградата, са изпълнили условията по т. V. За избягване на всякакво съмнение Участници в Играта, които след приключване на съответният етап от Играта са публикували снимката си като коментар в публикацията на Markovo Tepe Mall, отнасяща се до приключил предходен етап, няма да бъдат автоматично включвани в томболата за Наградата за следващия етап.

IV.          Участие

Право на участие в играта имат всички физически лица над 18-годишна възраст с местонахождение Република България („Участници“), с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица. В случай че спечелилият Участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от негов законен представител.

За да участват в Играта, Участниците трябва да са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com. Също така Участниците следва да са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол по начин и при условия, подробно описани в т. V от настоящите Общи условия за участие.

Участници, които използват недобросъвестно онлайн идентичност, като цел или в резултат, на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

V.            Описание и правила

Всеки клиент, който е закупил стоки или услуги от магазините в Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност не по-малка от 5 (пет) лева.

За да участва за спечелването на седмичната награда, Участникът публикува своя снимка, направена на територията на Търговския център, която снимка показва Участника в Играта и направената от него покупка от магазин на територията на Търговския център. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил.

Участникът следва да хареса (Like) Facebook страницата на Markovo Tepe Mall /https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ и да публикува направената снимка като коментар под поста за играта за седмицата във Facebook страницата на Търговския център.  Отделно Участникът изпраща на лично съобщение до Facebook страницата на Markovo Tepe Mall /https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ трите си имена, град, имейл адрес и телефон за връзка.

Участникът е длъжен да пази касовата бележка за покупката, с която е участвал в играта, до приключването на съответния седмичен етап на играта, като Участникът победител следва да представи на Организатора касовата бележка, за да получи наградата си. В случай че Участникът победител не изпълни това условие, Организаторът ще дисквалифицира този Участник и ще определи нов победител.

Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Всеки Участник може да се включи в Играта неограничен брой пъти, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

VI.          Награди

Съобразно посоченото в т. III. Наградите ще бъдат различни за всеки етап от Играта, като могат да бъдат една или повече за съответния етап и ще се обявяват при публикуването на съобщението за провеждането на съответния етап от Играта след избирането на победител/и от Участниците в предходния етап.  Жребият за определяне на победителя/победителите ще се тегли в студиото на ТРАФИК ТВ всеки вторник (а в случай че съответният етап от Играта е с по-дълга продължителност – в друг ден, определен от Организатора), като Организаторът предварително ще даде информация за деня, в който ще се определи печелившият Участник, като след края на съответния етап ще публикува във Facebook страницата на Търговския център и клип, който ще дава информация за победителя.

Наградите ще могат да бъдат получавани на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до две седмици след публикуването на клипа с данни за победителите.

При предметна награда не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на награда от Играта, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й, по телефон и/или имейл, посочени в личното съобщение на Участника в Играта. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени телефонен номер и/или имейл. При неявяване за получаване на спечелената награда в горепосочения срок Организаторът може да откаже предоставянето й.

При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол, изготвен от Организатора.

VII.        Изменение и допълнение на официалните правила

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/.

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

VIII.       Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

Всеки Участник чрез публикуването на своята снимка по начина, описан в настоящите правила, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Закона за защита на личните данни.

Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, профилните снимки, снимките, публикувани по повод Играта и други изображения или сходни материали на Участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето.

Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

IX.          Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

X.            Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

В случай че предоставяната награда е услуга, Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. В случай че предоставяната награда е материална, Организаторът не носи гаранционна отговорност, същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.

XI.          Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред компетентния съд в Република България.